skip to Main Content

I enlighet med bestämmelserna i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR):

Europe Car Shipping S.L.
CIF: B-16991622
Adress: Calle Avenida de Valencia, R. La Santa Cruz, nº 31 Edf. Buganvilla 18690 Almuñécar (Granada)

Inskription i handelsregistret: Inscrita en el Registro Mercantil de Granada, Tomo: 861, Libro: 0, Folio: 102, Hoja: GR-15.075 e INSCRIP: 1ª

Skicka och registrera personuppgifter

Det är obligatoriskt att skicka personuppgifter för att kontakta och få information om de tjänster som Europe Car Shipping S.L. tillhandahåller. Om du inte lämnar de begärda personuppgifterna eller inte godkänner denna dataskyddspolicy innebär det att du inte kan prenumerera, registrera dig eller få information om dessa tjänster.

Uppgifternas exakthet och sanningshalt

Användaren som skickar informationen till Europe Car Shipping S.L. är ensam ansvarig för att de uppgifter som ingår är sanningsenliga och korrekta, vilket befriar Europe Car Shipping S.L. från allt ansvar i detta avseende.

Användaren garanterar och ansvarar under alla omständigheter för att de personuppgifter som lämnas in är korrekta, giltiga och äkta, och förbinder sig att hålla dem uppdaterade.

Användaren samtycker till att lämna fullständiga och korrekta uppgifter i registreringsformuläret eller prenumerationsformuläret.

Europe Car Shipping S.L. ansvarar inte för sanningshalten i den information som inte är egen framställning och för vilken en annan källa anges, och tar inte heller något ansvar för hypotetiska skador som kan uppstå vid användning av ovannämnda information. Europe Car Shipping S.L. är befriad från ansvar för eventuella skador som användaren kan lida till följd av fel, brister eller utelämnanden i informationen när den kommer från källor utanför Europe Car Shipping S.L.

Europe Car Shipping S.L. garanterar inte att tjänsterna är ständigt tillgängliga och friskriver sig från alla typer av ansvar för eventuella skador som orsakas av att tjänsten inte är tillgänglig på grund av force majeure eller fel i de telematiska nätverken för dataöverföring som ligger utanför dess kontroll.

Överföring av uppgifter

Europe Car Shipping S.L. kommer inte att överföra personuppgifter till tredje part. Om uppgifterna överförs till en tredje part kommer dock förhandsinformation att lämnas för att begära ett uttryckligt samtycke från den berörda parten i enlighet med direktivet om skydd av personuppgifter.

Utövande av rättigheter

Du kan skicka dina meddelanden och utöva dina rättigheter till tillgång, rättelse, annullering och invändning samt, på grundval av EU-förordningen, till undanröjande, begränsning av användning och portabilitet per post till följande adress: Calle Avenida de Valencia, R. La Santa Cruz, nº 31 Edf. Buganvilla 18690 Almuñécar (Granada), eller via e-post till info@cartransporteurope.com med ett rättsligt giltigt bevis, t.ex. en fotokopia av ditt ID-kort, och med angivande av “DATASKYDD” i ämnesraden.

Genom att acceptera denna policy samtycker användaren till att Europe Car Shipping S.L. använder hans/hennes personuppgifter för kommersiell kommunikation och kan utöva sina rättigheter enligt ovan.

Användaren godkänner att alla hans eller hennes personuppgifter kommer att överföras i sin helhet till Aplazarse från och med det ögonblick då användaren inleder avtalet om tjänsten för uppskjuten betalning som erbjuds av Aplazarse när han eller hon väljer betalningsform.

Detta godkännande gäller även tredje part som kan behöva tillgång till filerna för att avtalet ska kunna fullgöras korrekt.

Godkännande och samtycke

Användaren förklarar att han/hon har informerats om villkoren för skydd av personuppgifter och accepterar och samtycker till att Europe Car Shipping S.L. behandlar dem på det sätt och för de ändamål som anges i denna policy för skydd av personuppgifter.

Ändringar i sekretesspolicyn

Europe Car Shipping S.L. förbehåller sig rätten att ändra denna policy för att anpassa den till ny lagstiftning eller rättspraxis samt till branschpraxis.

I dessa fall kommer Europe Car Shipping S.L. att tillkännage ändringarna på denna sida med rimlig varsel innan de genomförs.

Back To Top
¿Necesitas ayuda?